ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

Προς: Μέλη Δερματολογικής κ Αφροδισιολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΔΑΕΚ) και Ογκολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΟΕΚ)

Αγαπητοί συνάδελφοι

Θέμα: Κανονισμός  για περιορισμούς σε χημικές ουσίες που βρίσκονται στα τατουάζ, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA)

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις εξελίξεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο όσο αφορά τις χημικές ουσίες που βρίσκονται στις χρωστικές των τατουάζ και μόνιμου μέικ απ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε) το 2015 έδωσε εντολή στον  Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA), για διενέργεια έρευνας σχετικά με την επικινδυνότητα των προαναφερθέντων υλικών για την υγεία των πολιτών της.

Το σκεπτικό πίσω από την απόφαση αυτή ήτανε η ανεξέλεγκτη χρήση ουσιών που χωρίς ρυθμιστικούς κανόνες που να διέπουν τις εφαρμογές τους, υπήρχε κίνδυνος για την υγεία των ατόμων που υποβάλλονται σε τατουάζ  ή μόνιμο μέικ απ, τόσο βραχυχρόνια αλλά και μακροχρόνια.

Οι ουσίες αυτές αναφέρεται ότι μπορούν ενίοτε να μεταφέρονται μέσω της λεμφικής οδού σε λεμφαδένες και όργανα. Μάλιστα όταν οι ουσίες αυτές αφαιρούνται με λέιζερ, δημιουργούνται μικροσωματίδια που εισέρχονται, ίσως και ευκολότερα από πριν, στην κυκλοφορία του ανθρωπίνου σώματος.

Ο στόχος δεν είναι να απαγορευτούν τα τατουάζ αλλά να υπάρξει καλύτερη ρύθμιση στον έλεγχο των ουσιών, σωστή ενημέρωση των επαγγελματιών και πολιτών και στην σωστή κατηγοριοποίηση των ουσιών ανάλογα με τη επικινδυνότητα  τους.

Η κατηγοριοποίηση είναι η ακόλουθη:

  1. Ουσίες οι οποίες είναι καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες και τοξικές στην αναπαραγωγή (CMR’s)
  2. Ουσίες που προκαλούν ευαισθητοποίηση, ερεθισμό ή διάβρωση στο δέρμα
  3. Ουσίες που είναι διαβρωτικές ή βλαβερές για τους οφθαλμούς
  4. Μέταλλα
  5. Άλλες ουσίες που καθόρισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι περιέχονται στα κριτήρια ασφάλειας τατουάζ και μόνιμου μέικ-απ

Μετά από μελέτη 5 ετών έχει εκδοθεί ο κανονισμός REACH  που είναι σε ισχύ από το Ιανουάριο του 2022 σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και περιλαμβάνει τον περιορισμό περισσοτέρων από 4.000 τέτοιων ουσιών. Παραδείγματα τέτοιων χημικών είναι: αζωχρωστικές (azodyes), καρκινογόνες αρωματικές αμίνες (carcinogenic aromatic amines), πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (polycyclic aromatic hydrocarbons-PAH’s), μέταλλα (metals), και μεθανόλη (methanol).

Με τον εκδοθέντα κανονισμό θα υπάρχουν επίσης καλύτερες οδηγίες χρήσης καθώς και ενημέρωσης/πληροφόρησης των πολιτών στις ετικέτες  προϊόντων που περιέχουν ανάλογες ουσίες.

Θα πρέπει να τονισθεί ότι σκοπός δεν είναι να στοχοποιηθούν ομάδες επαγγελματιών, αλλά να υπάρξει σωστή ενημέρωση όλων των παραγόντων (κυβερνήσεις, επαγγελματίες υγείας, επαγγελματίες τατουάζ  και μόνιμου μέικ απ και άλλα επαγγέλματα που έρχονται σε επαφή με χημικές ουσίες) με τελικό σκοπό την προστασία της υγείας των Ευρωπαίων πολιτών. Οι κανονισμοί για τις χημικές ουσίες είναι ένα υποπαράρτημα των γενικών κανονισμών που θέτει η Ε.Ε, όπου περιλαμβάνονται ουσίες που βρίσκονται και σε άλλα προϊόντα όπως τρόφιμα, φάρμακα, καλλυντικά, βιομηχανικά προϊόντα κλπ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στον σύνδεσμο: echa.europa.eu

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Από τα Συμβούλια ΔΑΕΚ και ΟΕΚ                                                                                     17 Ιανουαρίου 2022

 

pdfΕνημέρωση_μελών_για_Ευρωπαϊκό_κανονισμό_χημικών_ουσιών-REACH_ECHA.pdf646.80 KB