Η Ογκολογική Εταιρεία Κύπρου σε Γενική Συνέλευση στις 14/2/19 εξέλεξε νέο Διοικητικό

Συμβούλιο με την πιο κάτω σύνθεση:

 

Πρόεδρος:  Δρ  Νίκος  Κατωδρύτης,  Αντιπρόεδρος:  Δρ  Παύλος  Δράκος,  Γραμματέας:  Δρ

Αναστασία Κωνσταντινίδου, Ταμίας: Δρ Βασίλης Βασιλείου, Μέλος: Δρ Μαρία Πιττάκα

 

Πέραν της εκλογικής διαδικασίας διεξήχθη συζήτηση για το ΓεΣΥ, κατά την οποία η Γενική

Συνέλευση τοποθετήθηκε ομόφωνα ως εξής:

 

Ψήφισμα Γενικής Συνέλευσης Ογκολογικής Εταιρείας Κύπρου (Ο.Ε.Κ.)

 

Η Γενική Συνέλευση της Ογκολογικής Εταιρείας Κύπρου (Ο.Ε.Κ.) επαναβεβαίωσε την υποστήριξη της στην εφαρμογή ενός καθολικού και λειτουργικού Γενικού Σχεδίου Υγείας προς όφελος των ασθενών. Η εφαρμογή του ΓεΣΥ αποτελεί δικαίωμα των πολιτών και υποχρέωση της πολιτείας και των εμπλεκομένων στα θέματα υγείας θεσμών.

 

Ταυτόχρονα θεωρεί ότι στο προτεινόμενο ΓεΣΥ υπάρχουν εκκρεμότητες και ασάφειες που αφορούν κυρίως τη δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια και ενδονοσοκομειακή ιατρική φροντίδα, των οποίων η επίλυση παραπέμπεται στο μέλλον. Η δημοσιότητα που έχει δοθεί στο θέμα των ιατρικών αμοιβών ατυχώς επισκίασε το εξαιρετικά σοβαρό θέμα της παροχής ποιοτικής φροντίδας από μέρους του ΓεΣΥ και τούτο παρά την προσπάθεια του Π.Ι.Σ. και των ιατρικών επιστημονικών εταιρειών να αναδείξουν το θέμα. Θέματα όπως τα πρωτόκολλα θεραπείας, η καταγραφή  ή  η  υιοθέτηση  κατευθυντηρίων  γραμμών  θεραπείας,  η  λειτουργία διεπιστημονικών ομάδων, η εξασφάλιση ψηλής ποιότητας αναλωσίμων, η διασφάλιση της παροχής και των τελευταίων επιστημονικά τεκμηριωμένων φαρμακευτικών θεραπειών, η εξασφάλιση  τελευταίας  τεχνολογίας  ιατρικού  εξοπλισμού  όπως  και  θέματα  ποιοτικού ελέγχου θα πρέπει να απασχολήσουν και να συζητηθούν.

 

Ως εκ τούτου η Ο.Ε.Κ., ως εκπρόσωπος ειδικότητας τριτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας, καλεί τους εμπλεκόμενους φορείς, το Υπουργείο Υγείας, τον Ο.Α.Υ., τον Π.Ι.Σ. και τον Π.Α.Σ.Ι.Ν, να επανέλθουν σε διάλογο με διάθεση αλλαγών και με στόχο την εξεύρεση κοινά αποδεχτών θέσεων, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες του ιατρικού κόσμου.

  

Λευκωσία, 15/2/19